மக்களுக்காக கமல் வீடு அர்ப்பணிப்பு!         லொஸ்லியாவின் மூன்றாவது திரைப்படம்!         கவின் இப்போதும் மாறவில்லை!         என்கிட்டே அதிகமாவே இருக்கு..!         சூடு பிடிக்கப்போகும் பிக்பாஸ் 4!         தொடரும் லொஸ்லியா கவின் காதல்!        
Home     Coimbatore News      City news      HOW TO IMPROVE MEMORY WHILE STUDYING

HOW TO IMPROVE MEMORY WHILE STUDYING

   
HOW TO IMPROVE MEMORY WHILE STUDYING

HOW TO IMPROVE MEMORY WHILE STUDYING :

  • Walk before an exam  - To boost your brain 20 minutes exercise before exam improves learning ability.

HOW TO IMPROVE MEMORY WHILE STUDYING

  • Speak out loud instead of simply reading – To remember more things for a longer period of time.
  • Have chocolate while studying so that your brain will be little more fresh – Chocolate is a positive vibes for good things so that you can have them to make your mind fresh. HOW TO IMPROVE MEMORY WHILE STUDYING
  • Teach others what you have learnt – To make sure that you have learnt everything clearly. HOW TO IMPROVE MEMORY WHILE STUDYING
  • Draw diagrams for easy memorization – This creates a visual memory in your mind which can be recalled in examsHOW TO IMPROVE MEMORY WHILE STUDYING
  • Times New Roman is the fastest font to read . HOW TO IMPROVE MEMORY WHILE STUDYING

 

  • Take regular study breaks – Must help your brain to absorb more information but also to keep you motivated and focused on a particular thing.

 

HOW TO IMPROVE MEMORY WHILE STUDYING

  • Listen to the correct type of  music –

 

HOW TO IMPROVE MEMORY WHILE STUDYING

Such as classical music, sound of nature etc..,.

  • Good sleep – Good sleep will refresh your brain from all the stress. HOW TO IMPROVE MEMORY WHILE STUDYING
  • Use scents to jog your memory – Spraying an unfamiliar scent while you are studying will jog your memory. HOW TO IMPROVE MEMORY WHILE STUDYING

Related News